Умови використання Бітрікс24

Умови використання Бітрікс24

Редакція від 01.02.2022

Цими Умовами використання (у подальшому – «Умови») визначаються правила використання Програми Бітрікс24. Умови використання мають зобов’язальну силу і є невід’ємною частиною угоди, на підставі якої Клієнт отримав право використання Програми від Бітрікс24 (у подальшому – «Угода»).

Клієнт та користувачі мають право використовувати Програму лише у випадку ознайомлення та повної і беззастережної згоди з цими Умовами. Клієнт має право надавати користувачу доступ до Програми виключно у разі, якщо Клієнт пересвідчився у тому, що користувач ознайомився і погодився з цими Умовами.

Ці Умови укладаються між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24» (у подальшому — «Бітрікс24») та вами, особою, яка отримує право використання Програми (у подальшому — «Клієнт»), на нижчевикладених умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

1.1. «Контент» – будь-яка інформація, що вводиться або завантажується Клієнтом та користувачами у Програму, або створюється ними у Програмі;

1.2. «Користувач» – особа, якій Клієнт надає доступ до використання Програми (у тому числі – користувач, уповноважений на управління Порталом через Особистий кабінет);

1.3. «Портал» – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти Програми (інформаційні блоки, веб-форми, форуми, шаблони, шаблони листів та інші) для їх спільного відображення і використання в одному доменному імені;

1.4. «Особистий кабінет» – обмежений від доступу третіх осіб розділ Сайту, що дозволяє Клієнту здійснювати авторизацію користувачів, керувати обліковими записами і управляти Порталом та його налаштуваннями. Для входу в Особистий кабінет використовуються унікальне ім'я і пароль, отримані Клієнтом при реєстрації на Сайті;

1.5. «Обліковий запис» – запис користувача у системі Бітрікс24, що містить дані, які дозволяють його ідентифікувати (ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, логін та пароль);

1.6. «Компоненти третіх осіб» – комп’ютерні програми, послуги, веб-сайти, інформація та реклама, що належать третім особам і пропонуються Клієнту при використанні Програми.

1.7. «Технічна підтримка» – заходи, які здійснюються Бітрікс24 у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Програми, в тому числі інформаційно-консультаційну підтримку.

1.8. «Адміністратор Порталу» — фізична особа, обліковий запис якої створений в Особистому кабінеті, яка наділена особливими правами з управління Порталом, та (1) або є Користувачем (2) або діє від імені та на користь Користувача.

1.9. «Реєстрація» — дія, яка спрямована на створення Облікового запису Адміністратора Порталу у Програмі.

1.10. Інші поняття, використані у цих Умовах, вживаються у розумінні, визначеному у Угоді та законодавстві України.

2. РЕЄСТРАЦІЯ У ПРОГРАМІ

2.1. З метою використання Програми Клієнт зобов’язаний зареєструватися, в результаті чого для Клієнта буде створений Особистий кабінет.

2.2. За допомогою Особистого кабінету Адміністратор Порталу самостійно створює та здійснює управління Порталом. Адміністратор Порталу самостійно реєструє користувачів шляхом створення для них Облікових записів в Особистому кабінеті. Максимальна кількість користувачів в межах одного Особистого кабінету визначається умовами відповідного тарифу.

2.3. Адміністратор Порталу має право управління Порталом, включаючи, але не обмежуючись, правом:
(1) акцептувати Угоду та її нові редакції;
(2) видавати доручення на обробку персональних даних,
(3) видаляти Портал, а також авторизованих користувачів та їх дані;
(4) надавати авторизованим користувачам статус Адміністратора Порталу, з наданням прав, зазначених у цьому пункті (за наявності відповідної функціональної можливості).

2.4. Адміністратор Порталу розуміє та погоджується з тим, що всі дії, вчинені Користувачами в рамках або з використанням Програми, вважаються зробленими Адміністратором Порталу і на нього покладається відповідальність за такі дії.

2.5. Для реєстрації Адміністратор Порталу обов'язується надати достовірну і повну запитувану у формі реєстрації інформацію про себе і користувачів, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Бітрікс24 має право в будь-який момент вимагати від Адміністратора Порталу надання додаткової інформації та документів на підтвердження вищевказаної інформації.

2.6. У випадку надання Клієнтом недостовірної або неповної інформації, ненадання актуальної інформації, ненадання документів на підтвердження інформації, Бітрікс24 має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис відповідного користувача, а також припинити, зупинити або обмежити доступ до Програми та її використання Клієнтом.

2.7. Адміністратор Порталу зобов’язаний ознайомити користувачів з цими Умовами. Адміністратор Порталу відповідає за дотримання Умов користувачами.

3. БЕЗПЕКА ДОСТУПУ

3.1. Доступ до Особистого кабінету та облікових записів надається після автентифікації користувача. Автентифікація здійснюється шляхом введення користувачем логіна та пароля. Бітрікс24 має право перейти на інші або використовувати додаткові способи автентифікації.

3.2. При реєстрації облікових записів користувачі самостійно обирають логіни (унікальні символьні імена облікових записів) та паролі доступу до своїх облікових записів. Бітрікс24 має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

3.3. Усі дії з Порталом, Контентом, Особистим кабінетом та обліковими записами, вчинені з використанням коректних автентифікаційних даних, вважаються вчиненими належно уповноваженим користувачем.

3.4. Клієнт самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраних користувачами паролів, а також самостійно забезпечує конфіденційність паролів. Клієнт самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність користувачів, пов’язані з використанням Програми під їх обліковими записами, включаючи випадки недотримання конфіденційності та надання доступу до облікового запису третім особам. При цьому всі дії з використанням Програми під обліковим записом користувача вважаються здійсненими таким користувачем, за винятком випадків, які мають місце після одержання Бітрікс24 від Клієнта повідомлення про несанкціоноване використання Програми або про порушення конфіденційності пароля, спрямованого в порядку, передбаченому п. 3.5 Умов.

3.5. Клієнт зобов'язаний через Особистий кабінет негайно повідомити Бітрікс24 про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програми та/або про будь-яке порушення (підозру про порушення) конфіденційності пароля. В цілях безпеки, Клієнт має зобов’язати кожного користувача самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Бітрікс24 не несе відповідальності за можливу втрату або пошкодження даних, а також інші наслідки, які можуть статися через порушення Клієнтом положень цієї частини Умов.

3.6. У випадку, якщо внаслідок несанкціонованого доступу Клієнт втратив доступ до Особистого кабінету, Клієнт зобов’язаний невідкладно повідомити про це службу технічної підтримки з метою запобігання знищенню/пошкодженню Контенту, несанкціонованого передання контролю над Програмою. У цьому випадку Клієнт зобов’язаний надіслати Бітрікс24 письмову заяву про відновлення доступу до Особистого кабінету за підписом Клієнта/уповноваженої особи Клієнта з зазначенням контрольованої Клієнтом адреси електронної пошти.

3.7. Клієнт, за винятком випадків, встановлених Докремим договором, має право одноразово повністю передати свої права та обов'язки за Угодою третій особі лише за умови отримання письмової згоди Бітрікс24. Зазначене право на передачу не надається тим особам, які отримали права на використання Програми через аналогічну передачу. Передання права використання Програми здійснюється шляхом передання контролю над Особистим кабінетом. У цьому випадку Клієнт позбавляється права використання Програми та усіх прав за Угодою, а третя особа – набуває усіх прав та обов’язків Клієнта. У разі передання права використання Програми Бітрікс24 має право вимагати виконання зобов’язання, що виникло до моменту такого передання, як від Клієнта, так і від нового клієнта – особи, яка набула право використання Програми.

3.8. Передання права на використання Програми здійснюється лише за умови повного і беззастережного прийняття третьою особою (новим клієнтом) умов Угоди (у тому числі – цих Умов).

3.9. Адміністратор Порталу зобов'язаний надати Бітрікс24 повні дані про нову особу, яка має право використовувати Програму для перереєстрації на неї Програми.

3.10. Передача прав не може бути здійснена опосередковано (через посередників) або через будь-яку третю особу.

3.11. Бітрікс24 має право відмовити Клієнту у переданні права на використання Програми третій особі.

4. ПОРЯДОК ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Програма надається Клієнтові для використання виключно за її функціональним призначенням відповідно до умов Угоди та цих Умов. Клієнт має право відтворювати Програму лише у частині даних, необхідних для такого використання і лише у випадках, прямо дозволених законодавством України.

4.2. Клієнт зобов’язаний використовувати Програму тільки в цілях, дозволених Угодою, і у відповідності до чинного законодавства України. Бітрікс24 не несе відповідальності за неправомірні дії Клієнта та користувачів, вчинені при використанні Програми. Клієнт гарантує, що при використанні Програми його дії не суперечать законодавству України та країни, в якій Клієнт має місцезнаходження.

4.3. Клієнт та користувачі не вправі вчиняти дії, які можуть спричинити:

 • порушення функціонування обладнання та мережі Бітрікс24;
 • порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми;
 • несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережевих ресурсів Бітрікс24;
 • заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам;
 • розповсюдження чи передання за допомогою Програми будь-яких вірусів та інших шкідливих або руйнівних файлів;
 • здійснювати протиправне спам-розсилання повідомлень;
 • порушення конфіденційності інформації третіх осіб;
 • порушення прав інтелектуальної власності Бітрікс24 та/або третіх осіб;
 • будь-яке порушення законодавства України.

4.4. Клієнту не надається можливість модифікації Порталу, його дизайну та зовнішнього вигляду.

5. КОНТЕНТ

5.1. Клієнт несе повну відповідальність за зміст та безпечність Контенту. Бітрікс24 не несе жодної відповідальності за цілісність та збереження Контенту, а також за несанкціонований доступ третіх осіб до нього. Клієнт погоджується, що Бітрікс24 не контролює, не відслідковує і не перевіряє Контент, тому Клієнт самостійно несе відповідальність за його захист, у тому числі – від руйнівних та шкідливих файлів та несанкціонованого доступу. Клієнт несе відповідальність за відповідність Контенту законодавству.

5.2. Бітрікс24 залишає за собою право, але не обов’язок, на свій розсуд без попереднього повідомлення видаляти елементи Контенту, якщо на його обґрунтовану думку їх зміст є незаконним або порушує права, законні інтереси або безпеку Клієнта та/або Бітрікс24 та/або третіх осіб.

5.3. Бітрікс24 залишає за собою право вживати заходів, які вважає обґрунтовано необхідними або доречними для забезпечення та/або підтвердження відповідності будь-якій частині Угоди. Клієнт визнає і погоджуєтеся з тим, що Бітрікс24 може без зобов'язань перед Клієнтом отримувати доступ, використовувати, зберігати та/або розкривати персональну інформацію та Контент Клієнта правоохоронним органам, іншим органам державної влади та третім особам у разі, якщо Бітрікс24 вважає такі дії обґрунтовано необхідними або доречними, або якщо це необхідно відповідно до законодавства, або якщо Бітрікс24 сумлінно передбачає, що подібний доступ, використання, розкриття або зберігання обґрунтовано необхідні для:

 • виконання судового рішення або виконавчого документу;
 • забезпечення виконання Угоди, включаючи розслідування будь-якого можливого порушення;
 • виявлення, запобігання або іншого реагування на загрози національній безпеці, шахрайство або інші правопорушення, або технічні несправності;
 • захисту прав, власності або безпеки Бітрікс24, його клієнтів, третіх осіб, суспільства або держави, як того вимагає або передбачає законодавство.

5.4. Клієнт має право завантажувати та зберігати у Програмі Контент, загальний об’єм якого не перевищує максимальну кількість місця у «хмарі», передбаченого для відповідного тарифу. Бітрікс24 не несе відповідальності за будь-яку втрату Контенту у випадку перевищення максимальної кількості місця у «хмарі».

5.5. Якщо при користуванні Програмою Клієнт використовує Компоненти третіх осіб, у тому числі програми сторонніх розробників, Клієнт надає дозвіл правовласникам таких Компонентів зберігати персональні дані Клієнта, і надає дозвіл Бітрікс24 збирати, зберігати і обробляти такі дані від імені відповідних правовласників Компонентів для того, щоб Клієнт міг користуватися Програмою Бітрікс24 та Компонентами третіх осіб.

6. ГАРАНТІЇ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Програма надається для використання за принципом «як є». Бітрікс24 не надає Клієнту жодних гарантій стосовно відповідності Програми меті Клієнта і його очікуванням. Бітрікс24 не гарантує безпеки даних, що надсилаються Клієнтом. Бітрікс24 не гарантує, що Програма, Сайт, їх вміст та електронні повідомлення, надіслані Бітрікс24, не містять вірусів або інших шкідливих елементів. Завантаження чи інше використання будь-яких файлів через Програму здійснюється на власний розсуд і на ризик Клієнта, і Бітрікс24 не несе відповідальності за будь-які пошкодження комп'ютерної системи Клієнта, втрату даних або іншу шкоду, що є результатом таких дій.

6.2. Бітрікс24 залишає за собою право припинити чи обмежувати доступ до Програми чи будь-якої її частини.

6.3. Бітрікс24 не ініціює і не контролює розміщення Клієнтом будь-якої інформації у процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та чинне законодавство України.

6.4. Бітрікс24 гарантує, що він наділений усіма правами на надання Клієнту права на використання Програми за Угодою.

6.5. Клієнт гарантує, що:

 • вся інформація, що надається ним Бітрікс24, є достовірною;
 • він наділений усіма правами для укладення Угоди та Умов, має необхідну для придбання Програми дієздатність;
 • інформація, що буде ним розміщуватися у зв’язку з використанням Програми, не порушуватиме прав третіх осіб;
 • він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

6.6. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що встановлення в Програму і використання Компонентів третіх осіб здійснюється ним на свій власний розсуд і на свій ризик. Бітрікс24 не контролює зміст, якість, відповідність законодавству та очікуванням Клієнта Компонентів третіх осіб. Бітрікс24 не несе відповідальності за зміст та результати встановлення або використання Компонентів третіх осіб, в тому числі за функціональні можливості Програми після їх встановлення. Бітрікс24 не зобов’язаний відшкодовувати ніяку шкоду, заподіяну використанням або неможливістю використання будь-яких Компонентів третіх осіб.

6.7. Бітрікс24 в будь-якому разі не несе відповідальності перед Клієнтом та/або користувачами за втрачений прибуток або вигоду, за непрямі збитки та ненавмисно завдані збитки, за збитки через втрату можливості використання Програми або переривання господарської діяльності, за будь-яку втрату Контенту, незалежно від причин і підстав виникнення відповідальності.

6.8. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Бітрікс24 усі збитки, завдані порушення ним та/або користувачами цих Умов та Угоди.

6.9. У будь-якому випадку розмір відповідальності Бітрікс24 перед Клієнтом не може перевищувати оплаченої Клієнтом вартості надання права використання Програми.

6.10. У разі порушення Клієнтом умов використання Програми, Бітрікс24 залишає за собою право на власний розсуд і без будь-яких повідомлень вжити заходів, спрямованих на виявлення та припинення порушення, в тому числі:
(1) блокування і / або видалення Облікового запису, в порядку передбаченому розділом 7 Умов;
(2) обмеження права на технічну підтримку і отримання оновлень Програми.
З метою перевірки дотримання Клієнтом Умов, а також виявлення, запобігання і обмеження дій, які порушують Умови, Бітрікс24 використовує технічні засоби захисту авторських прав.

7. БЛОКУВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ / ПОРТАЛУ

7.1. Бітрікс24 залишає за собою право включити блокування Облікового запису (тимчасове обмеження доступу Адміністратора Порталу і авторизованих користувачів до Порталу) у випадках:
(1) порушення Клієнтом та/або Адміністратором Порталу, та/або Користувачами умов Угоди або умов інших пов'язаних документів,
(2) невикористання протягом 50 (п'ятдесяти) календарних днів Програми на умовах тарифу «Бітрікс24: Безкоштовний». Під невикористанням Програми розуміється відсутність даних в архівній системі Бітрікс24 про активність в Програмі,
(3) не здійснення дій, пов'язаних з видаленням призначених для користувача даних та Контенту, несумісних з нижчим тарифом відповідно до п. 3.7 Угоди.

7.2. Відновити доступ до Облікового запису, заблокованого на підставі пп. 3 п. 7.1. Умов, можна шляхом придбання Тарифу з функціональними можливостями не меншими, ніж потрібно для роботи заблокованого Порталу.

7.3. Бітрікс24 залишає за собою право видалити Портал, всі дані та Контент після закінчення 50 (п'ятдесяти) календарних днів після блокування Облікового запису, без можливості відновлення будь-яких даних, що відносяться до Порталу і Облікового запису. При цьому доменне ім'я видаленого Порталу стає доступним для присвоєння іншим Порталам.

7.4. Адміністратор Порталу має право та несе одноосібну відповідальність перед Клієнтом за ініціювання процесу видалення Порталу, включаючи всі дані, що містяться в Порталі, за наявності відповідної функціональності. Після ініціації процесу видалення Порталу його буде видалено протягом 90 (дев'яносто) днів.

8. ДОДАТКОВА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

8.1. Бітрікс24 надає можливість на власний розсуд використовувати додаткову функціональність Програми, яка може бути активована або деактивована Адміністратором Порталу або Користувачем. Окремий вид додаткової функціональності може бути наданий третіми особами, а також за окрему плату.

8.2. Використання додаткової функціональності може вимагати оновлення Програми та іншого програмного забезпечення.

8.3. Починаючи використовувати будь-який вид додаткової функціональності, Користувач (Адміністратор Порталу) підтверджує, що ознайомився і прийняв правила його використання (якщо застосовано) та зобов'язується дотримуватись вимог законодавства України.

8.4. Право на використання таких видів додаткової функціональності як модуль Програми «SIP-конектор» надається на підставі відповідних розширень тарифу та дозволяє Адміністратору Порталу використовувати цей модуль протягом строку, вказаного при придбанні відповідних розширень.

8.5. Правила використання конкретного виду додаткової функціональності є невід'ємною частиною Угоди та розміщені за такими посиланнями:
Правила використання Бітрікс24.Сайти: https://www.bitrix24.ua/abuse/sites.php
Правила використання Контакт-центру: https://www.bitrix24.ua/abuse/contact-center.php

9. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

9.1. Бітрікс24 здійснює Технічну підтримку Адміністратору Порталу (за винятком тарифу «Безкоштовний»), у тому числі з питань, які пов'язані з функціональністю Програми, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем у порядку та на умовах, розміщених за адресою https://www.bitrix.ua/support/.

9.2. Бітрікс24 має право призупинити або заблокувати Технічну підтримку для конкретного Порталу у разі порушення Адміністратором Порталу або Користувачем умов, розміщених за адресою https://www.bitrix.ua/support/.

10. ЗМІНИ ТА ОНОВЛЕННЯ

10.1. Бітрікс24 залишає за собою право в будь-який час вносити зміни або оновлення до Програми без попереднього повідомлення Клієнта.

10.2. Зміни можуть мати характер виправлень помилок, розширених функцій, нових модулів, змін у користувальницькому інтерфейсі, приведення у відповідність з новим законодавством або Угодою.

10.3. Клієнт погоджується на автоматичне завантаження та встановлення оновлень до програми. Оновлення призначені для вдосконалення та подальшого розвитку Програми та можуть мати вигляд виправлень помилок, розширення функцій, нових програмних модулів та нових версій.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Програма є твором і захищена законодавством України про авторське право.

11.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов Угоди розглядається як порушення прав Бітрікс24.

11.3. Клієнту не надається жодних прав на використання торговельних марок, комерційних найменувань, логотипів, зображень та позначень, або інших об’єктів права інтелектуальної власності Бітрікс24 та/або його партнерів та/або пов’язаних з Бітрікс24 осіб, крім випадків, прямо дозволених Угодою.

11.4. Клієнт не має права видаляти або будь-яким чином змінювати або приховувати інформацію про права інтелектуальної власності (включаючи повідомлення про торговельні марки та авторські права), вказані в Програмі або на Сайті.

11.5. За Угодою Програма не передається Клієнту ні у володіння, ні у розпорядження, ні у власність. Клієнт не має права передавати, продавати або у інший спосіб відчужувати Програму або передавати третім особам права на неї (крім випадків, прямо передбачених Угодою). Усі права інтелектуальної власності на Програму зберігаються за Бітрікс24.

11.6. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає у відповідності з чинним законодавством України.

12. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

12.1. Бітрікс24 визнає належною контактною особою з боку Клієнта Адміністратора порталу.

12.2. Звернення щодо умов Угоди та Технічної підтримки приймаються через форму, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://helpdesk.bitrix24.ua/.

12.3. Бітрікс24 може надсилати Вам юридично значущі повідомлення за допомогою наступних каналів зв'язку: (1) шляхом направлення на контактну адресу електронної пошти Адміністратора Порталу або (2) шляхом повідомлення в Особовому кабінеті Порталу.