Клієнтська угода Бітрікс24

Клієнтська угода Бітрікс24

Редакція від 01.02.2022

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ! ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ БІТРІКС24, БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦІЄЮ КЛІЄНТСЬКОЮ УГОДОЮ. ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ І БІТРІКС24 І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ БІТРІКС2424.

ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМУ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ. ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ ОЗНАЧАЄ БЕЗЗАСТЕРЕЖНЕ УКЛАДЕННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА ВАШУ ПОВНУ ЗГОДУ З УСІМА ЇЇ УМОВАМИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ПРИЙНЯТИ УМОВИ УГОДИ, ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМУ. ПРОГРАМА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЦІЛЯХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЧИ ІНШОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА ВИНЯТКОМ ОСОБИСТИХ, СІМЕЙНИХ, ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТАКИХ ПОТРЕБ).

Ця Клієнтська угода Бітрікс24 (у подальшому – «Угода») укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24» (у подальшому – «Бітрікс24») та вами, особою, яка отримує право використання Програми (у подальшому – «Клієнт»), на нижчевикладених умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

1.1. «Програма» — програмна продукція «Бітрікс24», що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу (як в цілому, так і його компонентів), розміщеного на зовнішніх серверах, представленого в об'єктивній формі сукупністю даних та команд, у тому числі вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених «Бітрікс24» до складу зазначеної програми , а також будь-яка документація щодо її використання.

1.2. «Клієнт» – юридична або фізична особа — резидент України (крім резидентів України, які пов'язані з тимчасово окупованими територіями та/або є особами, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), яка отримала право використання Програми на умовах цієї Угоди і має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди.

1.3. «Тариф» – тип Програми, що відрізняється від інших за функціональними можливостями. Перелік тарифів з зазначенням вартості та строків, на які Програма надається для використання (строків доступу), наведено за адресою: https://www.bitrix24.ua/documents/. Перелік функціональних можливостей Програми для кожного з тарифів наведено за адресою: https://www.bitrix24.ua/prices/;

1.4. «Сайт» – веб-сайт Бітрікс24, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.bitrix24.ua/.

1.5. «Партнер» – особа, уповноважена Бітрікс24 на перепродаж клієнтам Програми.

1.6. 1.6. «Сканер сумісності Тарифів» (у подальшому — Сканер сумісності) — інструмент, який надає Клієнту можливість виявити ті види призначених для Користувача даних, які не можуть бути перенесені при переході на Тариф з меншими функціональними можливостями (нижчий тариф).

1.7. Інші поняття, використані у цій Угоді, вживаються у розумінні, визначеному в Умовах використання та законодавстві України.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ

2.1. Ця Угода є пропозицією укласти електронний договір (офертою). Угода укладається шляхом пропозиції укласти її Бітрікс24 і прийняття її Клієнтом.

2.2. Бітрікс24 робить пропозицію укласти цю Угоду шляхом її розміщення в мережі Інтернет. Пропозиція укласти Угоду включає умови, які містяться у інших електронних документах, які є її невід’ємною частиною. Такими документами є у тому числі, але не виключно:

2.3. Клієнт надає Бітрікс24 відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції Бітрікс24 укласти цю Угоду шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

  • реєстрація Клієнта у Програмі;
  • прийняття Клієнтом умов Угоди на Сайті;
  • будь-яке використання Клієнтом Програми;
  • у випадку укладення окремого договору на придбання права використання Програми з Бітрікс24 або Партнером – шляхом укладення такого договору.

2.4. Якщо Клієнт не погоджуєтеся з будь-якою з умов цієї Угоди, він не має права використовувати Програму. Повне та безумовне прийняття Клієнтом умов цієї Угоди є необхідною умовою використання Програми.

2.5. Ця Угода укладається в момент прийняття Клієнтом пропозиції її укласти (але у будь-якому разі – не пізніше моменту початку використання ним Програми) і діє до моменту її розірвання. Розірвання Угоди не припиняє зобов’язань, що виникли під час її дії.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. За цією Угодою Бітрікс24 надає Клієнту право використання Програми за її функціональним призначенням на умовах Угоди без права надавати таке право використання третім особам.

3.2. Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом термінустроку її правомірного використання Адміністратором Порталу в межах термінустроку дії авторського права на неї за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених у Угоді.

3.3. У випадку придбання Клієнтом права на використання Програми за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:

  • відповідним окремим договором Клієнта з Бітрікс24 або Партнером. В такому договорі визначаються найменування тарифу, кількість примірників (копій, доступів) та вартість Програми;
  • онлайн-замовленням Клієнта, яке здійснюється через Сайт. У замовленні визначаються найменування тарифу, кількість примірників (копій, доступів) та вартість Програми. Клієнт підтверджує замовлення шляхом його оплати. Бітрікс24 залишає за собою право відмовити Клієнтові у виконанні замовлення.

3.4. Клієнт має право самостійно обирати відповідний тариф, перелік яких розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.bitrix24.ua/prices/.

Особливості використання тарифу «Ентерпрайз» (розміщені на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/agreement_enterprise.php) є невід'ємною частиною Угоди та мають безумовний пріоритет перед нею у разі будь-яких протиріч.

3.4. За деякими тарифами (у тому числі – тариф «Бітрікс24: Безкоштовний» та спеціальні пропозиції) на розсуд Бітрікс24 Програма може надаватися для її використання з ознайомлювальною метою без виплати винагороди за її надання. Перелік таких тарифів та спеціальних пропозицій зазначається за адресою: https://www.bitrix24.ua/prices/. У цьому випадку право використання Програми надається на необмежений строк, якщо інше не вказане у розміщеному на Сайті описі відповідного тарифу або спеціальної пропозиції. У будь-якому разі Бітрікс24 залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати дію Угоди за тарифом «Бітрікс24: Безкоштовний» та спеціальними пропозиціями без застосування до нього заходів відповідальності. Бітрікс24 не несе відповідальності за збереження даних та Контенту, занесених на Портал в період використання тарифу «Бітрікс24: Безкоштовний» та спеціальних пропозицій, зазначених за адресою: https://www.bitrix24.ua/prices/.

3.6. За згодою з Бітрікс24 Клієнт має право змінити тариф протягом усього строку дії права на використання Програми. При цьому строк, на який Програма надається для використання за відповідним Тарифом, буде збільшений на строк оплаченого, але невитраченою поточного Тарифу з урахуванням вартості нового Тарифу. При переході на нижчий тариф в порівнянні з попереднім, Клієнт повинен самостійно відключити несумісні з вибраним типом Тарифу функціональні можливості, виявлені Сканером сумісності; в іншому випадку перехід неможливий.

3.7. Строк дії права на використання Програми починає свій перебіг з моменту надання Клієнту доступу до Програми на умовах відповідного тарифу, за винятком тарифу «Бітрікс24: Безкоштовний», строк дії якого обчислюється з дня створення Облікового запису. Після закінчення строку, на який Програма надається для використання за відповідним Тарифом, Клієнт зобов'язаний протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів придбати новий Тариф з переліку, зазначеного за адресою: https://www.bitrix24.ua/prices/. Строк використання Програми за новим Тарифом буде обчислюватися з дати закінчення попереднього. У разі закінчення строку дії права на використання Програми та непридбання Клієнтом права на використання Програми на умовах платного тарифу або спеціальної пропозиції, Клієнтові у момент закінчення такого строку надається право на використання Програми на умовах тарифу «Бітрікс24: Безкоштовний».

3.8. Після закінчення строку дії права на використання Програми та при бажанні здійснювати подальше її використання на умовах нижчого тарифу, в тому числі тарифу «Бітрікс24: Безкоштовний», щоб уникнути блокування Облікового запису в порядку, передбаченому розділом 7 Умов використання, розміщених за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/conditions.php, Клієнт зобов'язаний із застосуванням Сканера сумісності самостійно виявити і видалити дані та Контент, несумісні з функціональними можливостями нижчого тарифу.

3.9. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах.

3.10. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України операція з надання Клієнту права використання Програми на умовах цієї Угоди є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ.

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

4.1. Умови цієї Угоди можуть бути змінені Бітрікс24 у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/agreement.php. Бітрікс24 повідомляє Клієнту про внесення змін шляхом надсилання йому відповідного повідомлення через Програму під час або після входу у Особистий кабінет. Клієнт є належно повідомленим про зміни умов Угоди з моменту надіслання Бітрікс24 такого повідомлення.

4.2. Клієнт зобов’язується приймати будь-які зміни, внесені Бітрікс24 до умов Угоди. У випадку, якщо Клієнт не приймає такі зміни, він зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту повідомлення про це Клієнта письмово повідомити Бітрікс24 про неприйняття змін. У випадку, якщо Клієнт не повідомив Бітрікс24 про неприйняття змін до Угоди, вважається, що Клієнтом прийнято такі зміни з шостого дня після повідомлення про них.

4.3. У випадку неприйняття Клієнтом змін до Угоди її дія припиняється автоматично у момент закінчення строку дії права на використання Програми. У цьому випадку Клієнт не має права на продовження строку дії права на використання Програми. Якщо право на використання Програми надано Клієнту на невизначений строк, дія Угоди припиняється протягом п’яти днів з моменту повідомлення Клієнта про зміну умов Угоди.

4.4. Клієнт має право отримати цю Угоду на свою електронну пошту у формі, що унеможливлює зміну її змісту. Отримана Клієнтом Угода у такій формі є чинною до моменту внесення змін до Угоди у порядку, передбаченому цією статтею.

4.5. Внесення змін до Умов використання відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/conditions.php.

4.6. Внесення змін до Умов конфіденційності відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/privacy.php.

4.7. Бітрікс24 має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови тарифів шляхом розміщення оновленого переліку за адресою: https://www.bitrix24.ua/documents/ у строк не пізніше чотирнадцяти днів до дати введення в дію таких змін. У випадку змін у функціональних можливостях Програми Бітрікс24 розміщує відповідний оновлений перелік за адресою: https://www.bitrix24.ua/prices/.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ідентифікація Клієнта здійснюється шляхом введення ним інформації (унікального імені, пароля та інших даних) у реєстраційній формі на Сайті.

5.2. Клієнт приймає і зобов’язується дотримуватися Умов використання, розміщених за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/conditions.php.

5.3. Клієнт погоджується, що персональна інформація (у тому числі – Контент) Клієнта та користувачів, яка міститься в Особистому кабінеті та облікових записах, зберігається, обробляється і може надаватися третім особам Бітрікс24 згідно з Умовами конфіденційності, розміщеними за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/privacy.php.

5.4. Клієнт має право розірвати дану Угоду шляхом письмового повідомлення про це Бітрікс24 на його контактну адресу. Сплачена Клієнтом вартість наданої для використання Програми не підлягає поверненню у цьому разі.

5.5. У разі порушення Клієнтом умов Угоди та/або Умов Бітрікс24 має право у будь-який час в односторонньому порядку розірвати дану Угоду, повідомивши про це Клієнта через його Особистий кабінет або електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат Клієнтові будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Клієнтом вартість наданої для використання Програми не підлягає поверненню у цьому разі.

5.6. Бітрікс24 має право у будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Клієнта розірвати дію Угоди у разі невикористання Програми за тарифом «Бітрікс24: Безкоштовний» та тарифами за спеціальними пропозиціями протягом п’ятдесяти днів. При цьому Бітрікс24 не зобов’язаний сплачувати Клієнтові будь-яких компенсації, пов'язані із зазначеним розірванням. Під невикористанням Програми розуміється відсутність в архівній системі Бітрікс24 даних про авторизацію Клієнта або користувачів.

5.7. При розірванні або іншому припиненні дії цієї Угоди Клієнт втрачає право використання Програми, а Портал, Особистий кабінет, всі облікові записи та Контент видаляються. Після припинення реєстрації дії Угоди доменне ім'я Порталу стає доступним для використання іншими клієнтами.

5.8. Бітрікс24 має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ до Програми та її використання Клієнтом і користувачами у випадку, якщо Бітрікс24 має підозри у несанкціонованому доступі до Програми третіх осіб.

5.9. Бітрікс24 має право передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Клієнта. Клієнт не має права передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Бітрікс24.

5.10. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Бітрікс24 та Клієнт керуються чинним законодавством України.

5.11. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Бітрікс24 та Клієнтом підлягає розгляду відповідно у відповідному суді згідно з законодавством України.